فروردین 99/ سگ بنام گرگی

۸۹٪89.3356% Complete

گرگی سگ تصادفی امداد شده توسط خانم موسوی عزیز بدستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر گرامی ، خانم امیری مهربان اسپانسر مالی این بچه رنج کشیده با شکستگیهای زیاد در لگن هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲۳٬۳۳۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه دیگر