اسفند98 /سگ بنام مینو

۸۱٪80.509333333333% Complete

مینو دختری با شکستگی های متعدد استخوانها و ستون فقرات و بیحرکتی دستها و پاها و زخم بستر به دستان مهر معرفی و آقای نورگستر گرامی تمامی هزینه درمانی این بچه را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲۰٬۷۶۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل