اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

‎٪ ۱۰۰100% Complete

قشنگ هستم .. جراحی قطع پا به مبلغ 1/300/000 تومان

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل