خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

۱۱۱٪[پایان زمان مشارکت]110.71823333333% Complete

به منظور خرید دارو و تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاهها و شفاخانه های حیوانات به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۲۱۵٬۴۷۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل