اسپانسر آقای کمال نورگستر

۱۰۰٪100% Complete

رستم سگی رنج کشیده با چشمی مملو از میاز و لارو و کرم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴۰٬۲۷۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۴۰٬۲۷۶٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه دیگر