کمک هزینه درمان

‎٪ ۱۶۴163.551886% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان به سگ و گربه های امداد شده 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۱٬۷۷۵٬۹۴۳

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر