تجهیز پناهگاه جدید

۱۱٪[پایان زمان مشارکت]11.1% Complete

به منظور خرید مصالح و دیوارکشی و هزینه بنایی و ساخت اتاق نگهبانی به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش