کمک هزینه سگ و گربه امدادی

‎٪ ۶۷67.29908% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان سگ و گربه های امداد شده توسط پناهگاه ، نقاهتگاه، شفاخانه و حامیان خوشنام نیاز به 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۶۴۹٬۵۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر