هزینه جراحی و پانسیون

‎٪ ۵۷57.49% Complete

برای جراحی لگن و پاهای شکسته و پانسیون متی و هزینه های مامی به 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۷٬۴۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر