هزینه جراحی و پانسیون

‎٪ ۲۴[پایان زمان مشارکت]23.745% Complete

برای هزینه های درمان ، پانسیون و جراحی متی به 10 میلیون تومان نیاز داریم برای هزینه های درمان ، پانسیون ، جراحی احتمالی به 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۴۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل