تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

‎٪ ۴۷[پایان زمان مشارکت]47% Complete

نیازمند 10 میلیون تومان برای خرید غذای حدود 300 قلاده سگ و هزینه پانسیون و درمان 3 قلاده سگ 1- مشکل پرانتزی دستها 2- تومور ناحیه عقیمسازی 3- جرب شدید پناهگاه امید فرشتگان ساری

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل