خرید نان

‎٪ ۱۶۷[پایان زمان مشارکت]166.63% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید نان و ارسال برای سگهای گرسنه سوله مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹٬۹۸۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل