عقیمسازی و تجهیز

‎٪ ۳۶[پایان زمان مشارکت]35.820925% Complete

برای تجهیز نقاهتگاه آبی و هزینه عقیمسازی به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۳۲۸٬۳۷۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل