تهیه هزینه درمان

‎٪ ۱۵۷[پایان زمان مشارکت]157.26666666667% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل