عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار فوری

‎٪ ۲۳[پایان زمان مشارکت]22.6% Complete

برای عقیمسازی سگهای در معرض خطر کشتار به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل