امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 700هزارتومان بابت تغذیه و درمان 2 قلاده سگ مبتلا به جرب

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل