کمک هزینه ساخت 60 لانه

‎٪ ۱۰۰100% Complete

به مبلغ 2 میلیون تومان برای خرید مصالح به منظور تجهیز 60 لانه برای سگهای پناهگاه نور نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل