تهیه فنس برای جداسازی سگهای پناهگاه بجنورد

۱۲۱٪[پایان زمان مشارکت]120.76923076923% Complete

به مبلغ 1/300/000میلیون تومان نیاز داریم تا 26 عدد فنس فلزی برای جداسازی سگهای پناهگاه بجنورد خریداری نماییم .

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش